<- Strona g│ˇwna -> Publicystyka -> Odnawialne ╝rˇd│a energii -> Je┐eli potrafisz przewidzieŠ przysz│oŠ mo┐esz budowaŠ tera╝niejszoŠ
 SERWIS OBJ╩TY JEST PATRONATEM MINISTERSTWA GOSPODARKI
W tym tygodniu nie zamieszczono ┐adnych nowoÂci technicznych
 

Rezygnacja


zpp.pl
kibicujklimatowi.pl

 


 Ekologia  (5)
 FELIETONY GRZEGORZA WIŽNIEWSKIEGO  (26)
 Finansowanie OZE  (0)
 Ochrona Žrodowiska  (5)
 Odnawialne ╝rˇd│a energii  (25)
 Polityka energetyczna  (1)
 Polityka UE  (1)
 Relacje z konkursˇw ekologicznych i o tematyce OZE  (1)
 Rynek energii  (0)

 dodaj artyku│


Pliki do pobrania

Artyku│ "Odnawialne ╝rˇd│a energii- s│o˝ce i jego mo┐liwoÂci"

Artyku│ o Miŕdzynarodowej Konferencji „Autonomia energetyczna domu, osiedla, gminy i regionu”

"List" vortalu EnergieOdnawialne.pl do uczestnikˇw II Konferencji Paliwowo-Energetycznej Polskiej Izby Paliw P│ynnych 2009

Blog "SOLARIS"

Blog "Odnawialny" Grzegorza WiÂniewskiego

Tworzenie serwisˇw internetowych, poligrafia, gad┐ety reklamowe


Energiczny Obywatel
Rola spo│ecznoÂci lokalnej w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej
Konkurs „Zielona úaweczka”
KOGENERACJA - perspektywy rozwoju inwestycji

Archiwum AktualnoÂci

Copyright © 2003-2012 EnergieOdnawialne.pl


Stolica sta┐y
Je┐eli potrafisz przewidzieŠ przysz│oŠ mo┐esz budowaŠ tera╝niejszoŠ

Technologia wodoru i ogniw paliwowych staje si?? przedmiotem coraz wi??kszego zainteresowania ze strony medi??w. Coraz cz??┬?ciej pojawiaj┬? si?? w prasie krajowej informacje na temat tego zagadnienia; opisuj┬? dzia┬?anie ogniw paliwowych, ich mo┬?liwe zastosowania. Informacje te maj┬? jednak charakter ciekawostek z obszaru osi┬?gni???? techniki.
Tymczasem technologia ta rozwija si?? na ┬?wiecie w zauwa┬?alnym tempie na ka┬?dym jej etapie ( produkcja wodoru, magazynowanie wodoru, dostarczanie wodoru, budowa ogniw paliwowych, zastosowanie wodoru i ogniw paliwowych).Rozw??j ka┬?dego etapu poci┬?ga to za sob┬? rozw??j nowych technologii w zakresie in┬?ynierii materia┬?owej, chemii polimer??w , elektrochemii, elektroniki .
Wkracza ona w obszar motoryzacji, energetyki, telekomunikacji, techniki komputerowej. Przewiduje si??, ┬?e b??dzie kolejn┬? rewolucj┬? techniczn┬? tak┬? jak┬? by┬?y: telefon, radio, telewizja, a ostatnio telefonia kom??rkowa. Powstaj┬? nowe firmy zwi┬?zane z t┬? technologi┬?.
Wszystkie licz┬?ce si?? firmy samochodowe ┬?wiata intensywnie pracuj┬? nad wprowadzeniem na rynek seryjnego samochodu nap??dzanego wodorem poprzez ogniwo paliwowe. Testowane s┬? ju┬? samochody osobowe i autobusy na drogach Japonii, USA, Canady, Europy. W najbli┬?szej przysz┬?o┬?ci zast┬?pione zostan┬? tradycyjne elektrolityczne ┬?r??d┬?a pr┬?du (baterie) ogniwami paliwowymi, szczeg??lnie w takich zastosowaniach jak zasilanie awaryjne, zasilanie kamer wideo, laptop??w.
Pracuj┬? ju┬? prototypy ogniw paliwowych, kt??re z tej samej obj??to┬?ci gazu ziemnego potrafi┬? dostarczy?? w proporcjach 100/80 ogrza?? i ciep┬?a woda/energia elektryczna.
Firmy specjalizuj┬? si?? w produkcji poszczeg??lnych element??w technologii wodoru i ogniw paliwowych. Jedne specjalizuj┬? si?? w pozyskiwaniu wodoru (elektroliza wody, z procesu reformowania gazu ziemnego, produkcja wodoru z w??gla poprzez jego zgazowanie, z biomasy).
Inne specjalizuj┬? si?? w magazynowaniu wodoru( spr??┬?ony wod??r, ciek┬?y wod??r, materia┬?y na zbiorniki wodoru). S┬? firmy dzia┬?aj┬?ce w zakresie dystrybucji wodoru pocz┬?wszy od cystern do stacji wodoru dla samochod??w. Nast┬?pi┬?a specjalizacja firm w zakresie produkcji typu ogniwa paliwowego, a jest ich obecnie sze┬??? typ??w, wliczaj┬?c ogniwo zasilane wodorem z metanolu.
Co przemawia za takim zaanga┬?owaniem firm i rz┬?d??w w t?? dziedzin???
Poza zdecydowanie wy┬?sz┬? sprawno┬?ci┬? od tradycyjnych sposob??w wytwarzania energii, ogniwa produkuj┬? jako odpad przede wszystkim wod??,CO2 w przypadku pozyskiwania wodoru z procesu reformowania gazu. Wy┬?sza sprawno┬??? energetyczna ogniwa sprawia, ┬?e ilo┬??? emitowanego CO2 w przeliczeniu na ilo┬??? wyprodukowanej energii jest zdecydowanie mniejsza od tradycyjnych technologii pozyskiwania energii.
Zastosowanie tych rozwi┬?za?? spowoduje w przysz┬?o┬?ci dywersyfikacj?? dostawc??w energii. Stworzy prawdziwy rynek w tym zakresie ograniczaj┬?c wp┬?ywy monopolist??w. Stwarza szans?? na wi??ksz┬? niezale┬?no┬??? energetyczn┬? ludzi i kraj??w.
Po raz pierwszy w rozwoju ludzko┬?ci zosta┬? rozwi┬?zany problem magazynowania, energii ze ┬?r??de┬? odnawialnych takich jak energia wody, wiatru, s┬?o??ca, biomasy. Tym magazynem jest energia wodoru wyprodukowanego z tych ┬?r??de┬? energii.
Wreszcie najistotniejsze z punktu widzenia firm przekonanie, ┬?e w przysz┬?o┬?ci ogniwa paliwowe zasilane wodorem b??d┬? mia┬?y masowego odbiorc?? , dlatego warto w to zainwestowa??. W tym celu jest ona przedmiotem prac badawczych ,jest ca┬?y czas doskonalona. Rz┬?dy zawieraj┬? w tym zakresie porozumienia z firmami (Public Private Partnership - partnerstwo publiczno-prywatne) i wsp??lnie wydaj┬? na ten cel ogromne sumy pieni??dzy.
Jakkolwiek post??p w tym zakresie jest du┬?y, to wszyscy uczestnicz┬?cy w tym przedsi??wzi??ciu maj┬? ┬?wiadomo┬??? problem??w, kt??re musz┬? rozwi┬?za?? aby ta technologia sta┬?a si?? powszechnie stosowana.
G┬???wnymi problemami, kt??re musz┬? by?? rozwi┬?zane to:
-obni┬?enie ceny pozyskiwania wodoru
-obni┬?enie ceny produkcji ogniw paliwowych
-bezpiecze??stwo w zakresie produkcji i stosowania wodoru.
Bior┬?c pod uwag?? dotychczasowe tempo obni┬?ania koszt??w pozyskiwania wodoru, jak i produkcji ogniw paliwowych, mo┬?na przyj┬???, ┬?e jest spraw┬? czasu uzyskanie przyst??pnych cen dla szerokiego stosowania wodoru i ogniw paliwowych jako ┬?r??d┬?a energii.
Bezpiecze??stwo zwi┬?zane ze stosowaniem wodoru wymaga poza doskonaleniem produkcji i magazynowania i stosowania wodoru, prze┬?amania pewnego stereotypu. Wi┬?┬?e si?? on z katastrof┬? wype┬?nionego wodorem sterowca o nazwie Hindenburg, kt??ry sp┬?on┬?┬? przy podchodzeniu do l┬?dowania. Naros┬?o w zwi┬?zku z tym wiele przek┬?ama?? wynikaj┬?cych cz??sto z niewiedzy. Praca na tym odcinku jest r??wnie┬? wa┬?na jak na odcinku doskonalenia produkcji wodoru i ogniw paliwowych. Spo┬?ecze??stwo - odbiorcy tej technologii musz┬? by?? przekonani co do warunk??w bezpiecznego stosowania tej technologii.
Przeprowadzane s┬? testy bezpiecze??stwa urz┬?dze?? do produkcji, przesy┬?ania i stosowania wodoru. Opracowywany jest w tym celu ca┬?y system standaryzacji w oparciu o ISO.
Rz┬?dy wielu kraj??w zw┬?aszcza takich jak Japonia,USA, Kanada, Anglia, Niemiecy, Francjia, Rosja,Australia podj??┬?y pr??b?? mi??dzynarodowej, wsp??┬?pracy w zakresie stosowania ,rozwoju technologii wodoru i ogniw paliwowych. Znacz┬?cy krok w tym kierunku zosta┬? wykonany w Listopadzie 2003 (18-21) w Waszyngtonie , gdzie na zaproszenie Departamentu Energetyki Stan??w Zjednoczonych przedstawiciele 14 kraj??w plus Unia Europejska spotkali si?? na szczeblu ministerialnym w celu nawi┬?zania wsp??┬?pracy w ramach International Partnership for Hydrogen Economy.Jak wa┬?ne by┬?o to wydarzenie niech ┬?wiadczy fakt ,┬?e obok UE prezentowanej przez pani┬? Layola de Palacio vice- Prezydent Europejskiej Komisji do Spraw Transportu i Energii, byli r??wnie┬? obecni przedstawiciele kraj??w cz┬?onkowskich UE takich jak Niemcy, Francja, Anglia.

Podstawowe wa┬?ne przes┬?anki, kt??re spowodowa┬?y, ┬?e kraje te postanowi┬?y wsp??┬?pracowa?? w tym zakresie to:

1. Realny problem efektu cieplarnianego, zwi┬?zanego z emisj┬? CO2
2. Wyczerpanie zasob??w z┬???┬? surowc??w energetycznych.
3. Wynikaj┬?ce z obfito┬?ci ┬?r??de┬? wodoru ( woda, ca┬?y ┬?wiat organiczny mo┬?liwo┬???4. oparcia przysz┬?o┬?ci energetycznej ┬?wiata na wodorze
5. Bezpiecze??stwo energetyczne
6. Globalny charakter problemu

Z materia┬???w tego spotkania wynika r??┬?ny stopie?? zaanga┬?owania poszczeg??lnych kraj??w w rozwoju tej technologii. S┬? kraje, kt??re posiadaj┬? w┬?asne programy (Roadmap)w zakresie rozwoju i dochodzenia do powszechnego stosowania wodoru jako no┬?nika energii. W┬?┬?czone w to s┬? zar??wno organizacje rz┬?dowe jak i pozarz┬?dowe. Np w USA w rozw??j tych technologii zaanga┬?owa┬? si?? sam prezydent Bush, a dzia┬?ania rz┬?du wspiera mocno organizacja pozarz┬?dowa National Hydrogen Association. Odbywaj┬? si?? w tych krajach konferencje, sympozja, targi w zakresie mo┬?liwo┬?ci zastosowania wodoru i ogniw paliwowych. Powstaj┬? programy edukacyjne na ka┬?dym szczeblu edukacji. Widoczny jest post??p w tym zakresie i realna perspektywa powszechnego wdro┬?enia tej technologii. „Nie jest to jednak sprint jest to maraton „ - jak okre┬?li┬? to jeden z uczestnik??w tego spotkania, ale wszyscy uczestnicy spotkania s┬? zgodni, ┬?e cel jest realny.

A co w kraju?
Nie wida?? por??wnywalnego z innymi krajami zaanga┬?owania ze strony rz┬?du, prezydenta w zakresie promocji rozwoju tej technologii. Nie spotka┬?em si?? z ┬?adnym dokumentem Rz┬?du Polskiego, kt??ry by omawia┬? rozw??j technologii wodoru i ogniw paliwowych, co wi??cej przyj??ty w listopadzie 2003 przez Rz┬?d RP dokument „Polityka Klimatyczna Polski do 2020” ani s┬?owem nie wspomina o technologii wodoru i ogniw paliwowych. Wystarczy por??wna?? dokument o podobnej nazwie wydany przez rz┬?d USA. Tam ta technologia ma konkretne miejsce.
Czy zaprzepa┬?cimy sposobno┬??? w┬?┬?czenia si?? w og??lno┬?wiatowy wysi┬?ek w rozwoju tak wa┬?nego obszaru jakim jest pozyskiwanie i magazynowanie energii? Era wodoru nastanie czy si?? nam to podoba czy nie. Czy kolejny raz b??dziemy tylko biorc┬? technologii. W┬?┬?czenie si?? w ten wysi┬?ek daje sposobno┬??? rozwoju nowoczesnych technologii. Przytocz?? przy okazji rozmow??, kt??r┬? przeprowadzi┬?em z wa┬?n┬? politycznie osob┬? szczebla wojew??dzkiego. Po mojej wypowiedzi dotycz┬?cych szans jakie daje technologia wodoru ogniw paliwowych otrzyma┬?em odpowied┬?, a czy my w kraju musimy wszystko robi??…. Bez komentarza.
Mam ┬?wiadomo┬??? koszt??w jakie w zwi┬?zku z wdro┬?eniem tej technologii trzeba b??dzie ponie┬???. Jednak poniesione koszty to inwestycja w przysz┬?o┬???, to pokazanie ┬?wiatu ,┬?e potrafimy podj┬??? si?? tego wysi┬?ku i stan┬??? do mi??dzynarodowej wsp??┬?pracy w szeregu z tymi, kt??rzy s┬? bogatsi i bardziej zaawansowani technologicznie .Nasz wk┬?ad mo┬?e nie b??dzie imponuj┬?cy ale mam przekonanie, ┬?e zostanie doceniony,┬?e w┬?┬?czyli┬?my si?? w ten ┬?wiatowy wysi┬?ek, co mo┬?e poprawi?? nasz wizerunek w ┬?wiecie.
Mam przekonanie, ┬?e jest w kraju wystarczaj┬?cy potencja┬? intelektualny (np. ┬?wiatowe osi┬?gni??cie Politechniki Warszawskiej w zakresie tej technologii- Pulstar), polityczny, gospodarczy, pozwalaj┬?cy opracowa?? narodowy program rozwoju technologii wodoru i ogniw paliwowych.
Program ten b??dzie tak┬?e mi??dzy innymi drog┬? w kierunku zwi??kszania niezale┬?no┬?ci energetycznej naszego pa??stwa. Daje tak┬?e nowe nadzieje w zakresie zastosowania naszego narodowego skarbu jakim jest w??giel. Daje szans?? wreszcie na rozw??j nowoczesnych technologii i zwi┬?zanych z tym nowych miejsc pracy.

Dzia┬?am w Stowarzyszeniu Ekoenergia Cieszyn (www.ekoenergia.org), kt??re ma w swoich celach miedzy innymi promocj??, edukacj?? i rozw??j technologii wodoru i ogniw paliwowych i to realizujemy. Rozw??j tej technologii wymaga jednak mocnego wsparcia z jednej strony rz┬?du, z drugiej mocnej og??lnopolskiej organizacji pozarz┬?dowej jak┬? powinno by?? :

Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych.

O pomoc w jego utworzeniu apeluj?? do wszystkich, kt??rym ta technologia jest bliska i s┬? przekonani, ┬?e warto w naszym kraju j┬? rozwija??.

Zdzis┬?aw Matysiak

zdzislaw-matysiak@o2.plAutor: Zdzis│aw Matysiak2004-01-27


  Przewodnik   Polityka prywatnoÂci   Patronaty   Wspˇ│praca   Gminy   Sklep   Edukacja   Kontakt