<- Strona główna ->
 SERWIS OBJĘTY JEST PATRONATEM MINISTERSTWA GOSPODARKI
W tym tygodniu nie zamieszczono żadnych nowości technicznych
 

Rezygnacja


proekologiczny lobbing na rzecz energetyki odnawialnej

 

Bezpłatny serwis ogłoszeniowy

  Informacje ogólne
  Podstawy OZE
  OZE w regionach Polski


Pliki do pobrania

Artykuł "Odnawialne źródła energii- słońce i jego możliwości"

Artykuł o Międzynarodowej Konferencji „Autonomia energetyczna domu, osiedla, gminy i regionu”

"List" vortalu EnergieOdnawialne.pl do uczestników II Konferencji Paliwowo-Energetycznej Polskiej Izby Paliw Płynnych 2009

Blog "SOLARIS"

Blog "Odnawialny" Grzegorza Wiśniewskiego

Tworzenie serwisów internetowych, poligrafia, gadżety reklamowe

 

Stolica staży
Proekologiczne źródła energii odnawialnej - informacje ogólne

Energia i materia krążą w przyrodzie w zamkniętych cyklach, od milionów lat pozostając w równowadze. Słońce dostarcza Ziemi energię w ilości 10 000 razy większej, niż obecnie wynosi zużycie przez całą ludzkość. Także wnętrze globu posiada ogromne i praktycznie niewyczerpalne ilości energii. Współczesna cywilizacja wykorzystuje dzisiaj tę energię spalając powstałe z materii organicznej paliwa kopalne, takie jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny. Zasoby wspomnianych kopalin, a więc i zawartej w nich energii są jednak ograniczone i wyczerpywalne. Wobec przewidywanego wzrostu cen energii uzyskiwanej metodami konwencjonalnymi konkurencyjność korzystania z odnawialnych źródeł energii będzie wzrastać.

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych zostało już opanowane technologicznie, chociaż efektywność w przypadku poszczególnych źródeł nie jest jednakowa. Energia pochodząca z poszczególnych pierwotnych źródeł ma określoną postać i odpowiada za określone naturalne procesy przyrodnicze. Przy pomocy środków technicznych i technologii uzyskuje się energię w formie najbardziej przydatnej dla człowieka w postaci energii elektrycznej i cieplnej.

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje odnawialnych źródeł energii (OZE):

 • energię promieniowania słonecznego wraz z jej pochodnymi, którymi są energia wodna, wiatru, biomasy, otoczenia (zawarta w powietrzu, wodach, gruncie)
 • energię wnętrza Ziemi (energia geotermalna)
 • energię ruchów planetarnych (pływy)

  Do energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii zalicza się, niezależnie od mocy źródła, energię elektryczną lub ciepło pochodzące w szczególności:

 • z elektrowni wodnych oraz wiatrowych
 • ze źródeł wytwarzających energię z biomasy oraz biogazu
 • ze słonecznych ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych do produkcji ciepła
 • ze źródeł geotermalnych

  Coraz bardziej powszechne zainteresowanie perspektywami wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych wynika nie tylko ze względów ekologicznych, o których mówią poszczególne ustawy o ochronie przyrody, ale i z Prawa energetycznego. Nie bez znaczenia są także wymogi ekologiczne stawiane przez Unię Europejską, które dotyczą zobowiązań podpisanych przez Polskę w trakcie międzynarodowych konferencji na temat przeciwdziałania globalnym zagrożeniom dla środowiska przyrodniczego.
  Takich zagrożeniami są skażenie atmosfery a także efekt cieplarniany, który można zmniejszyć, odsunąć w czasie, a nawet usunąć zupełnie poprzez ograniczanie emisji tzw. gazów szklarniowych. Jednym z nich, dominującym ilościowo i ciągle wytwarzanym przez człowieka w trakcie produkcji energii metodami konwencjonalnymi jest dwutlenek węgla CO2. Polska zadeklarowała, że do 2010 roku obniży jego emisję o 8% w porównaniu z 1990 rokiem.

  Istotnym elementem uwzględniania ochrony środowiska i zmian klimatu w polityce energetycznej Unii Europejskiej jest znaczące zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii pierwotnej. Cel, który należy osiągnšć w UE do roku 2010 to podwojenie udziału OZE w ogólnej produkcji energii z 6 do 12% i zwiększenie ich części w produkcji energii elektrycznej z 14 do 22%. Dla Polski tzw. wskaźnik referencyjny, ustalony pomiędzy Rządem RP a Komisją Europejską wynosi 7,5% krajowego zużycia energii elektrycznej brutto (krajowa produkcja energii elektrycznej, łącznie z produkcją na własne potrzeby, powiększona o import i pomniejszoną o eksport energii elektrycznej).

  Mając na uwadze aktualny udział OZE w bilansie energetycznym kraju - szacowany w przybliżeniu na 2,5% - można przypuszczać, że cel ten będzie bardzo trudno osiągnąć. Należy podkreślić konsekwencje, które odnoszą się do nieprzestrzegania przez państwa członkowskie celów określonych w aktach rangi dyrektywy. Postępowanie takie skutkuje skierowaniem sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, z powodu niezgodności z Traktatem Rzymskim. Priorytetowe znaczenie nadane OZE znalazło wyraz w szeregu dokumentach politycznych i regulacjach Unii Europejskiej i Polski.

   

  (Opracowano na podstawie tekstów Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. oraz Działu Poszanowania Energii Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.)
 •   Przewodnik   Polityka prywatności   Patronaty   Współpraca   Gminy   Sklep   Edukacja   Kontakt